Free School Meals

Your child may be eligible for free school meals if you are in receipt of any of the following benefits/support payments:

• Income Support
• Income Based Jobseekers Allowance
• Support under Part VI of the Immigration and Asylum Act 1999
• Income-related Employment and Support Allowance
• Child Tax Credit, provided they are not entitled to Working Tax Credit and their annual income does not exceed £16,190
• Guarantee element of State Pension Credit
• Working Tax Credit ‘run-on’ – the payment someone may receive for a further four weeks after they stop qualifying for Working Tax Credit
• Universal Credit.
• Young people who receive Income Related Employment and Support Allowance, Universal Credit, Income Support or Income Based Job Seekers Allowance in their own right may also be eligible to receive FSM.

Your child will also need to be attending school full time, which can include full days at nursery and sixth form students.

In order for your child to receive free school meals, you will need to fill out an application form either online by visiting www.caerphilly.gov.uk and typing free school meals into the search field or complete an application form which is available at our school and return to:

Catering Services,
Caerphilly County Borough Council,
Penallta House,
Tredomen Park,
Ystrad Mynach,
Hengoed,
CF82 7PG.

Efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau / taliadau cymorth canlynol:

• Cymhorthdal Incwm
• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
• Cymorth Lloches dan Ran VI o’r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
• Credyd Treth Plant, ar yr amod nad ydynt yn cael hawlio Credyd Treth Gwaith a bod eu hincwm blynyddol yn llai na £16,190
• Elfen Gwarant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
• Credyd Treth Gwaith ‘rhedeg ymlaen’ – efallai’r taliad bydd rhywun yn ei dderbyn am bedair wythnos arall ar ôl iddynt roi’r gorau i fod yn gymwys ar gyfer Credyd Treth Gwaith
• Credyd Cynhwysol.
• Gall pobl ifanc sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans cymorth, Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm hefyd gael yr hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Bydd hefyd angen i’ch plentyn fod yn mynychu ysgol yn llawn amser, a gall hyn gynnwys diwrnodau llawn yn y meithrin a myfyrwyr yn y chweched dosbarth.

Er mwyn i’ch plentyn dderbyn prydau ysgol am ddim, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais naill ai ar-lein drwy ymweld â www.caerffili.gov.uk a theipio “prydau ysgol am ddim” yn y blwch chwilio neu lenwi cais ffurfiol sydd ar gael yn ein hysgol ac ei ddychwelyd at y:

Gwasanaethau Arlwyo,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta,
Parc Tredomen,
Ystrad Mynach,
Hengoed,
CF82 7PG.